MOSiR Myszków | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie

MOSiR Myszków | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie

SZKOLNA LIGA PŁYWACKA dla szkół podstawowych ruszamy już 20 września 2022 r.

Strona główna » Aktualności » SZKOLNA LIGA PŁYWACKA dla szkół podstawowych ruszamy już 20 września 2022 r.

wielkość tekstu: A | A | A

RUSZAMY !!!
Szkolna Liga Pływacka dla szkół podstawowych sezon 2022/2023

 
* 4 rozegrane rundy w 3 stylach pływackich: dowolny, klasyczny, grzbietowy
* 3 najlepszych uczestników każdej kategorii wiekowej w danej konkurencji otrzyma medal oraz dyplom uczestnictwa
* w klasyfikacji szkół, które zgromadzą największą ilość punktów w całościowym podsumowaniu otrzymają PUCHAR za miejsca (I,II,III)
 
Serdecznie zachęcamy uczniów szkół do czynnego uczestnictwa 
Popłyń razem z nami z MOSiR Myszków !!!

REGULAMIN

SZKOLNA LIGA PŁYWACKA dla SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

SEZON 2022/2023 - EDYCJA JESIENNA

 

1. ORGANIZATOR:

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie ul. Miedziana 3, 42-300 Myszków, telefon/ Fax: +48 34 313-25-81 www.mosirmyszkow.pl, e-mail: mosir_1@interia.pl

2. CEL ZAWODÓW:

 • popularyzacja pływania wśród dzieci jako dyscypliny sportu, która wpływa na wszechstronny rozwój ich zdolności ruchowych,

 • motywacja dla dzieci i ich rodziców do aktywnego spędzania czasu na basenie,

 • doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci, młodzieży,

 • popularyzacja sportu pływackiego jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny,

 • rozwój zdolności ruchowych człowieka ,

 • przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów,

 • promowanie zdrowego stylu życia wraz z rozwojem zainteresowań pływackich.

3. MIEJSCE ZAWODÓW/ DANE TECHNICZNE PŁYWALNI:

 • Kryta Pływalnia MOSiR Myszków, ul.Miedziana 3

 • Długość: 25m

 • Ilość torów: 4

 • Pomiar czasu: ręczny

 • Starty zawodników w strojach zgodnie z Regulaminem Krytej Pływalni MOSiR Myszków.

4. UCZESTNICTWO:

 • W zawodach mogą wystartować uczniowie szkół podstawowych zgłoszeni przez szkołę lub nauczyciela szkoły.

 • Każdy uczestnik podczas jednej edycji może wystartować w 2 konkurencjach indywidualnych.

 • Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas.

 • Uzyskany rezultat czasowy decyduje o przyznaniu miejsca (do klasyfikacji końcowej liczy się suma najlepszych czasów/ punktów uzyskanych spośród 3 rund).

 • Zawodnik ma prawo startu w jeden kategorii wiekowej.

 • W zawodach udział mogą brać uczestnicy według roczników

 • KATEGORIE WIEKOWE

  KATEGORIA

  ROCZNIK

  DYSTANS

  I

  2015

  25 m.

  II

  2014

  25 m.

  III

  2013

  50 m.

  IV

  2012

  50 m.

  V

  2011

  50 m.

  VI

  2010

  50 m.

  VII

  2009

  50 m.

  VIII

  2008

  50 m.

5. TABELA ROZGRYWANYCH KONKURENCJI:

STYL : DOWOLNY, KLASYCZNY, GRZBIETOWY

STARTY

KLASY I - II

KLASY III - VIII

 

1 START

 

25 m. styl dowolny
naprzemiennie (dziewczyny w swoich kategoriach wiekowych/chłopaki w swoich kategoriach wiekowych)
- wśród wszystkich zgłoszonych uczestników

 

50 m. styl dowolny
naprzemiennie (dziewczyny w swoich kategoriach wiekowych/chłopaki w swoich kategoriach wiekowych)
- wśród wszystkich zgłoszonych uczestników

 

2 START

 

25 m. styl klasyczny
naprzemiennie (dziewczyny w swoich kategoriach wiekowych/chłopaki w swoich kategoriach wiekowych)
- wśród wszystkich zgłoszonych uczestników

 

50 m. styl klasyczny
naprzemiennie (dziewczyny w swoich kategoriach wiekowych/chłopaki w swoich kategoriach wiekowych)
- wśród wszystkich zgłoszonych uczestników

 

3 START

 

25 m. styl grzbietowy
naprzemiennie (dziewczyny w swoich kategoriach wiekowych/chłopaki w swoich kategoriach wiekowych)
- wśród wszystkich zgłoszonych uczestników

 

50 m. styl grzbietowy
naprzemiennie (dziewczyny w swoich kategoriach wiekowych/chłopaki w swoich kategoriach wiekowych)
- wśród wszystkich zgłoszonych uczestników

6. NAGRODY:

 • trzech najlepszych uczestników w każdej kategorii wiekowej danej konkurencji otrzyma medal.

 • szkoły, które zgromadzą największą ilość punktów w całościowym podsumowaniu otrzymują PUCHAR za miejsca (I,II,III).

7. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

 • zgłoszenia zawodników dokonuje nauczyciel na wypełnionych kartach startowych na dwa sposoby: jako lista zbiorcza (imię i nazwisko,rok urodzenia, klasa, dystans, szkoła) na adres e-mail : mosir_1@interia.pl - nie później niż w przeddzień zawodów lub 60 minut każdorazowo przed rozpoczęciem zawodów na wypełnionych kartach startowych uczestników,

 • zgłaszając uczniów należy użyć kart starowych przesłanych przez organizatora,

 • zgłoszenie musi zawierać: nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia, rok urodzenia, numer klasy,

 • zgoda pisemna rodziców/opiekunów prawnych dostarczona do nauczyciela wychowania fizycznego danej placówki oświatowej, która zgłasza uczestnika z poświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych do startu w zawodach Szkolnej Ligi Pływackiej organizowanej przez MOSiR Myszków (o starcie uczestnika w zawodach decyduje nauczyciel po otrzymaniu zgody rodziców o braku przeciwskazań do jego startu) Oświadczenia od rodziców lub prawnych opiekunów zbierane są wyłącznie przez nauczyciela.

8. TERMINY ZAWODÓW PŁYWACKICH / PROGRAM MINUTOWY:

EDYCJA JESIENNA

Runda

Data

Godzina klasy V - VIII

Godzina klasy I - IV

I

20.09.2022 r. (wtorek)

8:30 – 10:00

10:30 – 13:00

II

19.10.2022 r. (środa)

8:30 – 10:00

10:30 – 13:00

III

24.11.2020 r. (czwartek)

8:30 – 10:00

10:30 – 13:00

IV

16.12.2022 r. (piątek)

8:30 – 10:00

11:00 – 13:00

9. PUNKTACJA:

 • w każdej edycji szkoła może wystawić dowolną ilość uczestników.

 • Szkolna Liga Pływacka w roku szkolnym 2022/2023 składa się z 4 zawodów pływackich, Uzyskany rezultat czasowy decyduje o przyznaniu miejsca (do klasyfikacji końcowej liczy się suma najlepszych czasów/ punktów uzyskanych spośród 3 rund).

 • do klasyfikacji szkół liczone będą wszystkie punktowane wyniki uzyskane przez zawodników reprezentujących daną placówkę oświatową. Szkoły, które zdobędą największą ilośc punktów otrzymają PUCHAR.

 • podczas całej Edycji (wiosenej i jesiennej) prowadzona będzie klasyfikacja wszystkich zawodników startujących w Szkolnej Lidze Pływackiej według następującej punktacji:

 • MIEJSCE

  PUNKTACJA

  I

  10 pkt.

  II

  9 pkt.

  III

  8 pkt.

  IV

  7 pkt.

  V

  6 pkt.

  VI

  5 pkt.

  VII

  4 pkt.

  VIII

  3 pkt.

  IX

  2 pkt.

  X

  1 pkt.

10. ZASADY FINANSOWANIA:

 • koszty zawodów pokrywają organizatorzy,

 • koszty (dojazd, itp.) pokrywają uczestnicy biorący udział w zawodach

 • brak opłaty startowej w zawodach – udział bezpłatny

   

11. INFORMACJE DODATKOWE:

 • za wypadki, zguby, zniszczenia i kradzieże Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

 • każdy z uczestników zawodów jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Krytej Pływalni MOSiR Myszków,

 • nad bezpieczeństwem uczestników podczas zawodów (w wodzie) odpowiada ratownik zmianowy,

 • nad bezpieczeństwem uczestników zawodów (w obszarze niecki basenowej) odpowiadają

nauczyciele/opiekunowie drużyn

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

 • organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji poszczególnych punktów regulaminu,

 • organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zawodów z przyczyn od niego niezależnych.

 • nauczyciele wychowania fizycznego lub opiekunowie drużyn odpowiadają za zachowanie swojej reprezentacji podczas zawodów na terenie całego obiektu sportowego.

 • zgłoszenie zawodników, którego dokonuje nauczyciel/opiekun drużyny jest zobowiązany posiadać pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o braku jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych do startu w zawodach Szkolnej Ligi Pływackiej. Nauczyciel/ Opiekun drużyny powinien przedłożyć poświadczenie do wglądu organizatorowi zawodów pływackich.

 • zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP oraz niniejszym regulaminem.

 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach. Uczestnicy zawodów mają obowiązek poruszania się na terenie obiektu sportowego wyłącznie w klapkach. Na terenie obiektu sportowego obowiązuje wewnętrzny regulamin.

 • wprowadzony zostaje system punktowy. Do klasyfikacji końcowej wliczać się będzie suma punktów uzyskanych w 3 najlepszych rundach rundach.

 • prowadzona zostanie klasyfikacja szkół.

 • uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, jak również wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych udostępniając je na stronie www.mosirmyszkow.pl , fcb MOSiR Myszków jak również w lokalnej prasie.

 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych zawodów.

 • w sprawach nieujętych niniejszy regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów Marek Woliński
  tel. 696-928-811

 • zapraszamy nauczycieli do pomocy w organizacji powyższych zawodów.

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania w sprawach spornych nieujętych w niniejszym regulaminie.

13. PRZETWARZNIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji /MOSiR/ z siedzibą w Myszkowie, ul. Miedziana 3, 42-300 Myszków, dane kontaktowe: e-mail: mosir_1@interia.pl , tel.nr: (34) 313-25-81).

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MOSiR w Myszkowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu kadry@mosirmyszkow.pl .

 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 4. uczestnictwa w zawodach organizowanych w ramach Szkolnej Ligi Pływackiej na który Uczestnik wyraził zgodę, w tym na utrwalanie jego przebiegu, publikowania list startowych oraz wyników, obsługi zgłoszeń – zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO;

 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie podatkowym, rachunkowym oraz instytucji zobowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”) – zgodnie z art.6 ust 1. lit c RODO;

 6. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. marketing, obsługa zgłoszeń, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – zgodnie z art.6 ust.1 lit.f RODO.

 7. Pani/ Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług. Będziemy publikować imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, uczestnika zawodów oraz jego wizerunek, na stronie internetowej MOSiR oraz w mediach, w związku z promocją MOSiR .

 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania do którego dane zostały zebrane – w czasie określonym przepisami prawa, a następnie zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia.

 9. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

  2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w wyżej określonym celu. W przypadku niepodania danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwy udział Pani/Pana w zawodach organizowanej przez MOSiR.

 12. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

czytano: 474 razy

autor: mosirmyszkow.pl

data dodania: 2022-08-31 12:50:39

Dysponujemy

 • Basen
 • Siłownia
 • Sala gimnastyczna
 • Sala boksu
 • Salki wielofunkcyjne
 • Sauna
 • Kompleks sportowo - rekreacyjny "Dotyk Jury"
 • Tereny na zewnątrz obiektu

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • 44. Międzynarodowy Bieg V-ciu Stawów - 4 czerwca 2023 r.dalej 
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna