You are here: Home 5 REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR MYSZKÓW

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR MYSZKÓW

041 MOSIR Myszków

zdj. Marcin Konopka

I. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI
1.Kryta Pływalnia w Myszkowie znajduję się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Myszkowie przy ul. Miedzianej 3 w postanowieniach niniejszego regulaminu zwaną dalej Krytą Pływalnią.
2.Kryta Pływalnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli, święta i okres wakacji w godzinach od 6:30 do 21:00. Od poniedziałku do niedzieli możliwość zakupu pierwszego biletu odbywać się będzie od godz. 6:30, a ostatniego do godz. 20:00. Ostatni klienci wchodzą na basen najpóźniej o godzinie 20:00 Użytkownicy pływalni zobowiązani są do opuszczenia niecki basenu do godziny 21:00 natomiast obiektu pływalni do godziny 21:15.
3.Wszystkie osoby korzystające z Krytej Pływalni i jej urządzeń zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Krytej Pływalni oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.
4.Uprawnionymi do korzystania z Krytej Pływalni są osoby posiadające ważne bilety wstępu lub karnety.
5.Pasek kodujący pobierany jest w kasie i zwracany do okienka kasowego po wyjściu.
6.W przypadku zgubienia lub uszkodzenia transpondera/kluczyka pobierana będzie opłata w wysokości 25,00 zł (za transponder) i 25,00 zł (za kluczyk).
7.Wykupienie usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.
8.Korzystający z Krytej Pływalni zobowiązani są do pozostawienia wierzchniego okrycia oraz obuwia zewnętrznego w szatni głównej Krytej Pływalni.
9.Każdy uczestnik korzystający z basenu jest zobowiązany przed wejściem na halę pływalni do umycia całego ciała mydłem pod prysznicem i dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik.
10.Po skorzystaniu w trakcie pływania z WC, przed ponownym wejściem do wody należy bezwzględnie umyć ciało pod natryskiem.
11.Na hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy; dla kobiet – jedno lub dwuczęściowy; dla mężczyzn – elastyczne przylegające do ciała kąpielówki typu spodenki lub slipki oraz czepek w kolorze dowolnym.
12.Dzieci w wieku do 3 lat obowiązkowo powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
13.Na Krytej Pływalni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.  14.Zabrania się wnoszenia do pomieszczeń szatni, natrysków i na halę pływalni napojów i środków kosmetycznych lub higienicznych w opakowaniach szklanych. Ponadto zabrania się wnoszenia na halę basenową wszelkich środków spożywczych.
15.Grupy zorganizowane wpuszczane są na halę basenową wyłącznie pod opieką trenera, instruktora, nauczyciela lub uprawnionego opiekuna.
16.Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni i korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem rodziców, opiekunów (opiekunowie zakupują bilet i wchodzą wraz z dzieckiem w stroju kąpielowym)
17.Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki wskazują na: choroby skóry, grzybice, brodawice, rumień róży itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, uczulonym na środki odkażające wodę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie, a także osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
18.Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi lub temu podobne) powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem). Za skutki zdrowotne przebywania tych osób na basenie MOSiR Myszków nie ponosi odpowiedzialności.
19.Osoby niepełnosprawne korzystają z pływalni wyłącznie z Opiekunem
20.Stowarzyszenia sportowe korzystające z basenu są zobowiązane do przestrzegania ilości torów zgodnie z podpisaną wcześniej umową między Dyrektorem MOSIR Myszków, a Prezesem Stowarzyszenia.
21. Trenerzy, instruktorzy, nauczyciele oraz opiekunowie grup zorganizowanych są odpowiedzialni za utrzymanie dyscypliny i przestrzeganie regulaminu Krytej Pływalni przez wszystkich członków grupy..
22.Prowadzący zajęcia z grupami zorganizowanymi zobowiązani są do złożenia wykorzystywanego sprzętu po zajęciach w wyznaczonych miejscach.
23.Na pływalni i w innych pomieszczeniach użytkowych obiektu obowiązuje zachowanie ciszy, porządku i czystości.
24.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów obowiązujących na Krytej Pływalni będą usuwane z terenu pływalni oraz niezależnie od sprawy, skierowane na drogę postępowania w sprawie wykroczeń.
25.Zabrania się prowadzenia na basenie jakichkolwiek zajęć „edukacyjnych” związanych z nauką pływania bez zgody zarządcy obiektu.
26.Wszelkiego rodzaju spory i wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu oraz skargi i wnioski przyjmuje i rozstrzyga Kierownik Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1.Nad bezpieczeństwem pływających lub ćwiczących w wodzie czuwają dyżurujący Ratownicy WOPR.
2.Ratownikami są osoby, które noszą ubiór w kolorze czerwonym lub pomarańczowym z napisem RATOWNIK.
3.Za zapewnienie bezpieczeństwa pływających w grupach zorganizowanych odpowiedzialni są prowadzący zajęcia trenerzy, instruktorzy, nauczyciele lub inni uprawnieni opiekunowie grup.
4.Liczba uczestników zajęć na jednego uprawnionego prowadzącego nie może przekroczyć 15 osób.
5.Grupy zorganizowane nie mogą uczestniczyć w zajęciach na basenie bez trenera, instruktora, nauczyciela lub innego uprawnionego prowadzącego opiekuna grupy.
6.Wszyscy pływający i ćwiczący w wodzie oraz przebywający w hali basenu zobowiązani są do podporządkowania się nakazom dyżurujących Ratowników WOPR.
7.Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających na basenie, a w szczególności zabrania się: wchodzić do wody bez zezwolenia, biegać po chodnikach otaczających nieckę basenu, wpychać do wody innych uczestników zajęć, pływać w poprzek basenu podczas zajęć ogólnodostępnych, wykonywać skoków „na główkę” z bocznych ścian basenu i na płytkiej stronie niecki, pozostawiać w wodzie używany sprzęt do ćwiczeń podczas nauki lub doskonalenia pływania (np. deski), zanieczyszczać w jakikolwiek sposób wodę w basenie.
8.Organizacja pływania:
na basenie obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów pływackich, skoki „na główkę” dozwolone są wyłącznie ze słupków startowych lub z trampoliny/wieży za zezwoleniem: trenera, instruktora, nauczyciela lub dyżurującego RATOWNIKA WOPR tym samym każda z tych osób ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo tych osób.

9.Skoki ze słupków startowych jak również z trampoliny czy wieży odbywają się po uprzednim sygnale dźwiękowym gwizdka. Osoby chcące skorzystać z trampoliny lub też wieży mają obowiązek poinformowania o tym fakcie dyżurującego Ratownika WOPR.
Ratownik po uprzedniej ocenie sytuacji panującej na basenie wyraża zgodę lub też nie na dopuszczenie osoby do skoku. Ratownik wyrażający zgodę powinien odpowiednio zabezpieczyć tren poprzez usunięcie przeszkód m.in. desek do pływania lub też innych przedmiotów zakłócających skok jak również powinien odpiąć linę umożliwiającą bezpieczny skok na lustro wody.
Trenerzy, instruktorzy, nauczyciele, opiekunowie grup jak również same osoby indywidualne skaczące do wody ponoszą pełną odpowiedzialność prawną nad bezpieczeństwem swoim własnym jak również osób za które są odpowiedzialni.
Osoby po skoku z trampoliny są zmuszone natychmiast opuścić basen kierując się w lewą stronę (tzn. w stronę okien) natomiast osoby skaczące z wieży opuszczają basen na ścianę gdzie znajdują się słupki startowe lub też w prawą stronę do drabinki (tzn. w kierunku widowni).

10.Uczestniczący w zajęciach na basenie powinni niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu Ratownikowi informacje o skaleczeniach, urazach i wypadkach zaobserwowanych nieprawidłowościach i występujących zagrożeniach osób znajdujących się w wodzie lub hali pływalni.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KRYTEJ PŁYWALNII MOSiR MYSZKÓW
1.Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt Krytej Pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości wartości szkody.
2.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione na terenie Krytej Pływalni przedmioty, w tym przedmioty wartościowe.
3.Znalezione przez personel rzeczy na terenie Krytej Pływalni, pozostawione lub zagubione przez korzystających z basenu można odebrać w szatni głównej. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi 30 dni od daty znalezienia.
4.Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie nie odpowiada za wypadki powstałe wskutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Comments are closed.

Scroll To Top
levitra cost walgreens amoxil online